Казахские пословицы с переводом (60 пословиц)

Пословицы – отличное средство для выражения мировоззрения или житейского опыта того или иного народа. Многие пословицы появились давно, дошли до наших дней и их суть по прежнему актуальна. Особенно дорожат своим культурным наследием казахи. Они по прежнему чтут все, что прививали им предки. В данной подборке собраны казахские пословицы с переводом/

Отан оттан да ыстық — Родины тепло – огня жарче
Дос сыртыңнан мақтар, Дұшпан көзіңе мақтар — Друг хвалит за глаза, недруг – в глаза
Сыйлы қонағың келсе, итіне сүйек таста — Если пришел уважаемый гость, и собаке его кинь кость
Дұшпан күлдіріп айтады, Дос жылатып айтады — Сладкая ложь недруга смешит, горькая правда друга слезу прошибает.
Тәні саудың жаны сау — Здоровый телом и духом здоров
Жаман жолдастан мықты таяқ — Крепкая палка лучше плохого попутчика.
Ер дәулеті – еңбек — Богатство джигита – труд
Жолдасты жол айырады — Друзей дорога разлучает.
Жердің сәні – егін, ердің сәні – білім — Землю – украшают нивы, человека – знания
Досыңды мақтағаның – өзіңді жақтағаның — Друга хвалить что себя похвалить.
Бесіксіз үйде береке жоқ — В доме без колыбели уюта нет
Ағаш тамырымен, Адам досымен мықты — Дерево крепко корнями, человек – друзьями.
Асы жоқ үйді ит те сүймейді — Дом, где нет еды, и собака избегает
Ұрыстың мерейі – ерлік, Ырыстың мерейі – бірлік Битвы успех в героизме, счастье успех в единстве.
Алмас қылыш майданда серік, асыл сөз майданда да, сайранда да серік — Алмазный клинок — друг в бою, доброе слово друг и в бою и на пиру.
Сыйласу екі кісіге бірдей — Дружба крепка взаимностью.
Базар — бай, алушы — кедей — Базар богат, да беден покупатель.
Туысы жақын жақын емес, Қонысы жақын жақын — Доброе соседство прочнее родственных уз.

Қойдың басы — құданың асы — Баранья голова — свата угощение.
Татулық – табылмас бақыт — Дружба – богатство бесценное.
Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын — Баранов не держать — богатства не видать
Жолдасы көптің – олжасы көп — Друзей много – шире дорога.
Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан көрінеді — Аулу, что верблюда не имеет, и верблюжонок — верблюдом покажется.
Қимас досың сұраса, Қимасыңды бересің — Для друга сердечного от сердца отрывают.
Жарлы байғұс жамалар, жамалар да, жаңарар — Бедняк заплатку пришьет — и тому рад
Тату үйдің бақыты тасыр, Ұрыс-керіс үйдің ырысы қашар — Дружный дом – счастья полон, дружбу потерял – счастье расплескал.
Кедейге өлең айтқан да шығын — Бедняку песни лишний раз петь — убыток терпеть
Қимас досың сұраса, Қимасыңды бересің — Для друга сердечного от сердца отрывают.
Ұзынсыз қысқа болмас, үлгісіз ұста болмас — Без длинного короткого не бывает, без сноровки мастера не бывает.
Досың дос болғанға шаттан, Дұшпанмен дос болудан сақтан. — Гордись настоящим другом, остерегайся стать другом врага.
Сүтсіз ешкі маңырауық — Без молока блеет коза
Бір ағаш кессең, орнына он ағаш отырғыз — Если дерево срубил одно, десять посади вместо него.
Кірісіне карай шығысы — Без расхода не будет и дохода.
Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, Ерте тұрған еркектің ырысы артық — Если женщина рано встает, на одно дело больше успеет, джигит, если рано встает, на одно счастье больше найдет
Құсы жоқ болса, көл жетім, елі жоқ болса, жер жетім Без птиц — озеро пустеет, без людей — земля сиротеет.
Еңбек етсең емерсің. Если трудишься — пожнешь.
Екі жүзді адам екі жүзді пышақтан жаман — Берегись не ножа с лезвием двойным, берегись человека с лицом двойным.
Малды тапқанға бақтыр, отынды алғанга жақтыр — Дрова доверяй разжигать тому, кто их рубил; скот доверяй пасти тому, кто его растил.
Көп алғасы көгертер — Благодарность людская, благодать большая
Арсыз күлкіге тоймас, жалқау ұйқыға тоймас — Дурень без конца смеется, а лодырь спит и не проснется.
Тышқанның тәнірі — мысық — Бог мыши — кошка
Жалқаудың соры — байлығы. Достаток бездельнику лени прибавит.
Қонағыңнын алғысы алтыннан қымбат — Благодарность гостя твоего, дороже золотого подарка его
Істеу қиын, сынау оңай. Делать тяжело, а критиковать легко.
Пышағыңның күмісіне қарап, өтпесіне болайын — Бесполезен серебряный ножик, если резать он не может
Жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер. Джигит плохой отступает, джигит ленивый обнищает.
Көп қайда болса, құдай сонда -Бог всегда там, где большинство

Жігіттің ерінгені — кұрымның көрінгені- Джигита лень до нищеты доводит.
Бар болсаң, «жоқпын» деме, жоқ болсаң, «тоқпын» деме — Богатство недостатки покрывает, а бедность недостатки оголяет.
Көз қорқақ, кол батыр — Глаза боятся, а руки не знают страха.
Келген дәулет — кеткен бейнет — Богатство приходит, трудолюбие уходит
Екі қолга бір жұмыс — Две руки одну работу одолеют.
Күле кіріп, күңірене шыққаннан сақтан — Бойся весело входящего и хмуро уходящего
Жан аяған жау жеңе алмас, еріншек егін ала алмас — Врага не одолеть пугливому, урожай не собрать ленивому.
Бай есесін жібермейді — Богач свою выгоду не упускает
Аузымен орақ орып, кетпен шауып — Все может на словах, и ничего — на деле.
Жарлының байлығы — денінің саулығы — Богатство бедняка — его здоровье
Тарысы бардың тауығы — Было бы пшено, а куры примчатся
Дәулет есіктен кіреді, бала бесіктен кіреді — Богатство заходит через дверь, ребенок приходит через колыбель.
Есесі қайтқан еңбек игі — Благо в завершении труда.
Оцените статью
KyKyRyzO
Добавить комментарий